Členom cirkevného zboru sa môžete stať krstom svätým, prípadne prestúpením z inej cirkvi. Konfirmáciou (potvrdením krstnej zmluvy, resp. priznaním sa k viere v Trojjediného Pána Boha) sa pokrstené deti stávajú dospelými členmi cirkvi.

Cirkevný príspevok pre roky:

2021 a 2022 je 20€. 2023 a 2024 je 30€.

Môžete ho uhradiť na účet CZ ECAV Zlaté Moravce: SK 7209 0000 0000 0234231397.